Regulamin Platformy Jobel.pro z dnia 06.06.2024


Niniejszy Regulamin Platformy Jobel.pro (dalej „Regulamin") określa zasady korzystania z Platformy (w tym zakładania Konta Klienta), dostępnej pod adresem głównym https://jobel.pro (dalej „Platforma"). Regulamin udostępniany jest pod adresem https://jobel.pro/regulamin, w sposób umożliwiający jego nieodpłatne pobranie. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Klient powinien zapoznać się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.


§ 1. Definicje


1.  Abonament - opłata uiszczana przez Zamawiającego za Usługę w danym Okresie Rozliczeniowym;

2.  Cennik – ustalony przez Operatora Platformy indywidualnie z danym Klientem cennik, zatwierdzony przez strony (w formie dokumentowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub pisemnej) po upływie bezpłatnego okresu korzystania z Platformy, zawierający listę dostępnych, pozostających w ofercie Platformy, funkcjonalności Usługi oraz ich ceny.

3.  Dostawca - przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który założył na Platformie Konto Klienta o profilu działalności „Dostawca personelu", z racji świadczenia usług personalnych polegających na udostępnianiu zatrudnionego personelu Zamawiającym, w ramach np. usługi pracy tymczasowej, usługi outsourcingu personalnego;

4.  Klient - Dostawca lub Zamawiający korzystający z Usługi, posiadający w związku z tym Konto Klienta na Platformie (usługobiorca w rozumieniu przepisów Ustawy Usługi Elektroniczne);

5.  Konto Klienta - wyodrębniona cześć Platformy, dostępna pod unikalnym adresem internetowym zdefiniowanym przez Klienta w czasie rejestracji Konta Klienta, za pośrednictwem której Użytkownik po skutecznym zalogowaniu, przy użyciu loginu i hasła, może korzystać z funkcjonalności Platformy określonych w §5 Regulaminu;

6.  Okres Rozliczeniowy - okres jednego miesiąca kalendarzowego, będący okresem rozliczania Usługi;

7.  Okres Testowy - maksymalnie dwumiesięczny, nieodpłatny okres, przysługujący Zamawiającemu w celu zapoznania się z odpłatnymi funkcjonalnościami Platformy, liczony od dnia zarejestrowania się i założenia Konta Klienta;

8.  Operator Platformy - podmiot określony w §2 ust. 1 Regulaminu świadczący Usługę (usługodawca w rozumieniu przepisów Ustawy Usługi Elektroniczne);

9.  Plan Abonamentowy - indywidualnie nazwany, wyodrębniony zestaw funkcjonalności Platformy wraz z limitami dostępów dla Użytkowników, szczegółowo zdefiniowany w Cenniku, wybrany przez Klienta;

10.  Platforma - system informatyczny Jobel.pro, dostępny w sieci Internet pod adresem głównym https://jobel.pro i utwór w rozumieniu Ustawy Prawo Autorskie, będący przedmiotem Usługi świadczonej przez Operatora;

11.  Polityka prywatności - dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Operatora, którego aktualna treść znajduje się pod adresem: https://jobel.pro/polityka-prywatnosci;

12.  Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego lub Dostawcę (celem skierowania do wykonywania pracy lub usługi u Zamawiającego) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (w tym w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej), jako pracownik, usługodawca, współpracownik czy pracownik tymczasowy;

13.  Profil Użytkownika - wyodrębniona część Konta Klienta, zarządzana bezpośrednio przez Użytkownika (zawierająca m.in. dane kontaktowe oraz logowania);

14.  Regulamin - niniejszy regulamin, udostępniany jest w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Klienta i Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi polegającej na rejestracji i korzystaniu z Konta Klienta. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa wart. 8 Ustawy Usługi Elektroniczne;

15.   Relacja - definiowane w ramach Platformy powiązanie Dostawcy i Zamawiającego, umożliwiające wzajemną wymianę danych w ramach funkcjonalności ustalanych przez Klientów uczestniczących w Relacji;

16.   RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych);

17.   Siła Wyższa - wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody i przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od człowieka, których obiektywnie - przy zastosowaniu miernika najwyższej staranności - nie można było przewidzieć lub zapobiec ich skutkom, w szczególności pożary, powodzie, etc. Za Siłę Wyższą uznaje się również niemożność świadczenia przez Operatora Platformy Usługi z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich, które zajmują się obsługą (hostingiem) serwerów, na których funkcjonuje Platforma;

18.   Strony - Klient i Operator Platformy łącznie;

19.   Umowa - umowa o świadczeniu Usługi w ramach Platformy w sposób ciągły, zawierana pomiędzy Stronami, w związku z akceptacją Regulaminu;

20.   Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora Platformy na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu Platformy. Usługa jest nieodpłatna tylko w takich przypadkach i tylko w takim zakresie, w jakich zostało to wyraźnie wskazane przez Operatora Platformy w Cenniku lub Regulaminie;

21.   Ustawa Prawo Autorskie - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz.U.2019.1231 t.j. z późn. zm.);

22.   Ustawa Usługi Elektroniczne - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz.U. 2020.344 t.j. z późn. zm.);

23.   Ustawa Zatrudnienie Tymczasowe - Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz.U.2019.1563 t.j. z późn. zm.);

24.   Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy w imieniu Klienta (tj. sam Klient lub jego pracownik lub współpracownik, którego Klient upoważnił do korzystania z Platformy) na podstawie indywidualnego dostępu do Konta Klienta nadanego przez Klienta; najwyższy zakres uprawnień ma Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi;

25.   Zamawiający - przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który założył na Platformie Konto Klienta o profilu działalności "Zamawiający personel", z racji korzystania z usług personalnych polegających na korzystaniu z personelu zatrudnionego i udostępnionego przez Dostawcę, w ramach np. usługi pracy tymczasowej, usługi outsourcingu personalnego lub z personelu własnego.


§ 2. Postanowienia ogólne


1.   Platforma prowadzona jest przez Jobel.pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30- 526 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920182, NIP: 9452247554, REGON: 389885787, kapitał zakładowy: 100.000 PLN (dalej "Operator Platformy").

2.   Platforma skierowana jest do podmiotów występujących w ramach stosunku pracy tymczasowej lub outsourcingu personelu (a także szeroko rozumianego pojęcia udostępniania personelu) po stronie (1) korzystającego z personelu (Zamawiający w rozumieniu Regulaminu), (2) dostarczającego personel (Dostawca).

3.   Z Operatorem Platformy można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: kontakt@jobel.pro. Dane kontaktowe (w tym nr telefonu kontaktowego) Operatora Platformy znajdują się także pod adresem: https://jobel.pro/. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

4.   Operator Platformy zawiera z każdym Klientem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy (dalej „Umowa"). Warunki świadczenia usługi (dalej „Usługa") w ramach Umowy wynikają z niniejszego Regulaminu lub indywidualnych ustaleń z Klientem np. co do wynagrodzenia za Usługę.

5.   Operator Platformy świadczy Usługę na rzecz każdego Klienta (Dostawcy lub Zamawiającego), a jednocześnie umożliwia swoim Klientom, tj. Dostawcom i Zamawiającym, wchodzenie poprzez Platformę w relacje umowne pomiędzy sobą (dostarczanie pracowników tymczasowych, outsourcing pracowniczy na rzecz Zamawiających), na co składają się elementy wskazane, w szczególności w § 4 i § 5 Regulaminu.

6.   Operator Platformy nie definiuje warunków świadczenia usług pomiędzy Klientami oraz łączącego ich stosunku prawnego. W szczególności nie określa momentu i trybu zawarcia umowy pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym, a także wynagrodzenia należnego w związku z realizacją usług pomiędzy tymi podmiotami. Operator nie pobiera także w imieniu Dostawcy jego wynagrodzenia przysługującego od Zamawiającego. Platforma stanowi w tym zakresie wyłącznie narzędzie, które Dostawca i Zamawiający dostosowują do swoich potrzeb, według opisu funkcjonalności dostępnego w Regulaminie, a także w Cenniku- indywidualnie uzgadnianym przez Operatora Platformy z danym Klientem. Wybór danego Klienta nie jest w żaden sposób narzucony lub ograniczony przez Operatora Platformy. Platforma nie służy także inicjowaniu relacji umownych pomiędzy Klientami, a pracownikami tymczasowymi lub innymi kategoriami pracowników delegowanych przez Dostawcę.

7.   Operator Platformy świadczy Usługę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Operator Platformy nie jest uprawniony ani zobowiązany do weryfikacji prawidłowości danych zamieszczanych na Koncie Klienta.

8.   Klient (oraz w jego imieniu Użytkownik) może korzystać z Platformy, w tym przeglądać jej treści, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej.

9.  Integralną częścią Regulaminu jest Umowa powierzenia danych - zob. Załącznik nr 1 - o której mowa w art. 28 RODO. Umowa powierzenia zawierana jest z każdym Klientem w momencie zawarcia Umowy. Klient, jako Administrator danych powierza Operatorowi Platformy dane, do których ma dostęp poprzez Konto Klienta (w tym Użytkowników korzystających z Platformy w imieniu Klienta oraz zamieszczone dane pracowników) i w tym zakresie Operator Platformy pełni rolę podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 RODO, z wyłączeniem następujących kategorii danych: dane Klienta oraz dane Użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi - w tym zakresie Operator Platformy pełni rolę niezależnego administratora danych w rozumieniu RODO (zob. szerzej Polityka Prywatności).

10.  Klient samodzielnie ocenia podstawę prawną wymiany danych osobowych, jaka następuje w łączących ich stosunku prawnym.

11.  Klienci (Dostawcy/Zamawiający), pozyskując od siebie wzajemnie dane osobowe (m.in. swoich pracowników, współpracowników, pracowników tymczasowych etc.), zobowiązani są samodzielnie ocenić swoją rolę w zakresie przetwarzania danych osobowych (administrator danych, podmiot przetwarzający, etc.) i ocenić, jakie w związku z tym spoczywają na nich obowiązki.


§ 3. Tworzenie Konta i czynności techniczne składające się na procedurę zawierania Umowy


1.  W celu skorzystania z Usługi Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji na Platformie i utworzenia Konta Klienta, uprzednio zapoznawszy się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności. Do rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, na które przesłane zostanie hasło do Konta. Hasło do tego konta e-mail należy przechowywać w sposób bezpieczny a przy pierwszym logowaniu na Konto, należy je zmienić.

2.  Klient powinien poinformować swoich pracowników i współpracowników, którzy - jako Użytkownicy - będą korzystać w jego imieniu z Platformy, o zasadach korzystania z Platformy, wynikających z Regulaminu i Polityki prywatności.

3.  W toku rejestracji na Platformie Klient, przy wykorzystaniu formularza znajdującego się na stronie https://jobel.pro/:

a.podaje m.in. nazwę firmy, adres działalności (ulica, miejscowość, kod pocztowy);

b.definiuje rodzaj Konta - typ działalności (Dostawca personelu. Zamawiający personel);

c. ) definiuje swoją unikalną nazwę strony w domenie „jobel.pro";

d.)   wypełnia dane osobowe Użytkownika, który w jego imieniu będzie administrował Kontem Klienta (pierwotny Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi) i korzystał z Platformy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

4.  Osoba zakładająca Konto Klienta na Platformie w imieniu Klienta automatycznie staje się Użytkownikiem z uprawnieniami administracyjnymi (z najszerszym zakresem uprawnień i dostępu do danych na Koncie Klienta). Każdy Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi może podejmować czynności prawne na Platformie w imieniu Klienta, a także odbierać oświadczenia woli/wiedzy Operatora Platformy, w tym w zakresie zmiany Umowy.

5.  Moment rejestracji, składającej się z podania przez rejestrującego danych firmy, adresu mailowego oraz przyciśnięcie przycisku „Zarejestruj", jest uznawany przez Operatora Platformy jako akceptacja przez Klienta Regulaminu i stanowi moment zawarcia przez Strony Umowy, a także moment utworzenia Użytkownika. Na adres e-mail Klienta (adres Użytkownika z pierwotnymi uprawnieniami administracyjnymi) przesyłane jest potwierdzenie zawarcia Umowy.

6.  Po zawarciu Umowy a przed weryfikacją tożsamości Klienta (lub osoby działającej w jego imieniu). Klient może korzystać z ograniczonej wersji Konta Klienta, uniemożliwiającej nawiązanie Relacji z innymi Klientami. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Platformy, należy przejść procedurę weryfikacji tożsamości. Weryfikacja tożsamości następować będzie w następujący sposób: w ciągu 2 dni roboczych od dnia rejestracji Konta Klienta, przedstawiciel Operatora Platformy skontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem Klienta, który dokonał rejestracji Konta Klienta, potwierdzi dane Klienta wprowadzone podczas rejestracji (może zażądać upoważnienia Użytkownika do działania w imieniu Firmy). W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego we wskazanym terminie, termin jego weryfikacji może ulec zmianie.

7.  Sama rejestracja na Platformie i utworzenie Konta Klienta nie wiąże się z pobraniem opłaty. Korzystanie z Konta definiowanego dla Klienta zwolnione jest z opłat przez okres do dwóch miesięcy od daty rejestracji. Po tym okresie naliczany jest Abonament zgodnie z Cennikiem indywidualnie uzgodnionym przez Operatora Platformy z Klientem.

8.  Klient może zmienić zdefiniowany typ działalności (Dostawca / Zamawiający) do momentu potwierdzenia tożsamości Klienta w sposób opisany w ust. 6 powyżej. W późniejszym czasie zmiana rodzaju Konta nie będzie możliwa, niemniej w dalszym ciągu możliwe jest utworzenie nowego Konta Klienta o odmiennym charakterze (Dostawca/Zamawiający).

9.  Dany Klient może mieć tylko jedno Konto Klienta określonego typu (konto definiowane dla Dostawcy /konto definiowane dla Zamawiającego) - łącznie dwa różne konta. Klient nie może mieć kilku kont tego samego rodzaju.

10.  Z Kontem Klienta powiązany jest Profil Użytkownika, który określa zakres uprawnień Użytkownika. Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi może nadawać dostępy innym Użytkownikom, w tym z uprawnieniami administracyjnymi. Szczegółowe instrukcje dotyczące uprawnień dostępne są w Pomocy na Platformie.


§ 4. Uprawnienia i obowiązki Użytkowników Platformy


1.  Korzystanie z Konta Klienta i pozostałych elementów Platformy przez Użytkownika uzależnione jest od:

    rejestracji Klienta i założenia Konta Klienta;

    zalogowania się do Konta Klienta przez Użytkownika (pod adresem zdefiniowanym podczas rejestracji § 3 ust. 3 pkt. c Regulaminu).

2.  Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi, w tym także Użytkownik, który utworzył Konto Klienta i którego dane zostały podane na formularzu rejestracyjnym, może w szczególności:

    dodać innego Użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi lub z innym zakresem uprawnień (według instrukcji dostępnej na Platformie);

    zmienić swoje dane, jak również dane wszystkich innych Użytkowników (w tym także Użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi);

    zdefiniować, do jakich kategorii danych na Koncie Klienta będzie miał dostęp inny Użytkownik.

3.  Klient, poprzez kontakt z Operatorem Platformy, może zawnioskować o zmianę Użytkownika, który utworzył Konto Klienta i ma w związku z tym pierwotne uprawnienia administracyjne kontaktując się z Operatorem Platformy w sposób określony w § 2 ust. 3 Regulaminu. Przed zmianą Operator Platformy weryfikuje zgłoszenie w celu jednoznacznego potwierdzenia uprawnienia do żądania takiej zmiany.

4.  Dane dostępowe (login i hasło) do Konta Klienta dla innych osób (dostęp nadawany jest przez Użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi.) będą przesyłane na adres e-mail tych osób.

5.  Każdy Użytkownik może zmienić swoje hasło na poziomie swojego Profilu Użytkownika w ramach Konta Klienta. Użytkownik niepamiętający hasła może przywrócić swoje hasło z poziomu logowania do Konta Klienta. Na adres e-mail Użytkownika wskazany na Profilu Użytkownika przesyłana jest wiadomość z instrukcją zmiany hasła.

6.  Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta Klienta będą przesyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w jego Profilu Użytkownika. Użytkownik na swoim Profilu Użytkownika decyduje jakie powiadomienia chce otrzymywać.

7.  Użytkownik, który zamieszcza treści na Platformie, zobowiązany jest zweryfikować i zapewnić, że posiada prawa autorskie do tych materiałów, które umożliwiają ich rozpowszechniania w Platformie.


§ 5. Korzystanie z Konta oraz pozostałych elementów Platformy


1.  Na podstawie Regulaminu, Operator Platformy świadczy na rzecz Klienta Usługę polegającą na czasowym udostępnieniu Platformy, wraz z możliwością zapisu danych w ramach Konta Klienta.

2.  Funkcjonalności udostępniane na Platformie związane są z tworzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych wprowadzonych na Platformie przez Klienta, związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym m.in.:

    ewidencja personelu - funkcjonalność rejestracji przez Dostawcę danych swoich pracowników, ich umów lub okresów realizacji usługi, w ramach których pracownik delegowany jest do Zamawiającego, wraz z udostępnianiem tych danych Zamawiającemu;

    limiter 18/36 - funkcjonalność weryfikacji limitu stażu czasu pracy personelu tymczasowego, spełniająca założenia Ustawy Zatrudnienie Tymczasowe, umożliwiająca Dostawcy sprawdzenie stażu pracy pracownika u Zamawiającego, posiadającego aktualną Relację z danym Dostawcą;

    zapotrzebowania - funkcjonalność umożliwiająca utworzenie zapotrzebowania na ilość godzin lub ilość pracowników przez Zamawiającego i jego udostępnienie wskazanym Dostawcom wraz z możliwością deklaracji przez poszczególnych Dostawców poziomu realizacji tego zapotrzebowania;

    zamówienia - funkcjonalność umożliwiająca tworzenie zamówień na personel przez Zamawiającego i ich udostępnianie wskazanym Dostawcom, wraz z możliwością przypisania przez Dostawców pracowników delegowanych do ich realizacji, ewidencji czasu pracy, potwierdzenia realizacji i rozliczenia poszczególnych elementów zamówienia;

    elektroniczna ewidencja czasu pracy - funkcjonalność umożliwiająca weryfikacje i potwierdzanie obecności pracowników w ramach zamówienia, w miejscu wykonania pracy, w oparciu o elektroniczną rejestrację czasu pracy (czas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerw);

    konto pracownika - funkcjonalność udzielania pracownikowi dostępu do wybranych jego danych zamieszczonych na Platformie wraz z umożliwieniem interakcji pracownika w ramach uzyskanych dostępów (m.in. możliwość potwierdzania obecności przez pracownika w oparciu o elektroniczną rejestrację czasu pracy, czy zlecania przez pracownika wcześniejszej wypłaty części wynagrodzenia - zaliczki na poczet wynagrodzenia w ramach "myJobel Cash"). Funkcjonalność wiąże się z koniecznością wcześniejszej rejestracji pracownika w aplikacji administrowanej przez Operatora Platformy. W procesie rejestracji pracownik podaje swoje dane, akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności, a następnie aktywuje Konto. Pracownik samodzielnie zarządza następującymi danymi: imię, nazwisko, login, hasło. Dostęp do pozostałych danych otrzymuje na zaproszenie od Klienta i po uprzedniej autoryzacji, rozpoczętej na wniosek Pracownika. W procesie autoryzacji wykorzystywany jest identyfikator pracownika występujący u Klienta (PESEL, NIP lub numer paszportu). Administratorem danych niezbędnych do procesu autoryzacji, a następnie danych udostępnionych Pracownikowi po poprawnej autoryzacji przez Klienta (uprzednio zdefiniowanych przez Klienta), jest Klient. Klient otrzymuje informację z Konta pracownika o pozytywnym wyniku autoryzacji. W wyniku procesu autoryzacji i udostępnienia danych Pracownikowi nie dochodzi do szerszego udostępniania danych z Konta pracownika, poza zakres zdefiniowanych przez Klienta. Po autoryzacji Pracownik otrzymuje dostęp na poziomie określonym przez Klienta w ustawieniach firmy. Wszelka aktywność wykonywana przez pracownika na tym poziomie jest dokonywana na bazie danych administrowanych przez Klienta. Klient decyduje o tym, w którym momencie odebrać dostęp do tych danych Pracownikowi. Po odebraniu dostępu dane nie są dalej przechowywane na koncie Pracownika. W przypadku "myJobel Cash" Klient samodzielnie, jako podmiot zatrudniający pracownika, w umowie z tym pracownikiem (lub na podstawie innego dokumentu) określa szczegółowe zasady i warunki wcześniejszej wypłaty części wynagrodzenia tj. zaliczki na poczet wynagrodzenia, w tym ewentualne opłaty za realizację przelewów. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treść tych uzgodnień.

Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych funkcjonalności dostępne są w Pomocy na Platformie.

3.  Zakres funkcjonalności zależy od wybranego przez Zamawiającego Planu Abonamentowego oraz szczegółów obowiązującego go Cennika.

4.  Operator Platformy może stworzyć na indywidualne zamówienie Klienta - w oparciu o odrębną umowę - funkcjonalności dedykowane wyłącznie dla tego Klienta.

5.  Z korzystaniem z Konta Klienta łączą się typowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie hasła do Konta Klienta oraz konta e-mail wskazanego na Koncie Klienta. Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiający przesłanie mu hasła do Platformy.

6.  Każdy Użytkownik powinien chronić swoje hasło do Platformy. Użytkownik nie powinien umożliwiać dostępu do Konta Klienta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom. Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł, a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://techinfo.uodo.gov.pl/hasla-praktyczne-wskazowki-czy-naprawde- trzeba-zmienic-haslo-co-30-dni/.


§ 6. Oświadczenia stron


1.  Operator Platformy oświadcza, że posiada w całości majątkowe prawa autorskie do Platformy, jako utworu, w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.). Tym samym ogólna koncepcja Platformy i zastosowane rozwiązania informatyczne stanowią przedmiot praw autorskich Operatora Platformy, podlegający ochronie.

2.  Operator Platformy zapewnia, że obowiązki wynikające z niniejszej Umowy wykona ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnego.

3.  Klient oświadcza, że zapoznał się z funkcjonalnościami Platformy oraz że spełnia ona jego oczekiwania.


§ 7. Szczególne uprawnienia stron


1.  Operator Platformy czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym sposobem korzystania z Platformy przez Użytkowników pod kątem jego zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.  Operator Platformy może ponadto kontrolować, czy nie dokonano próby modyfikacji Platformy albo obejścia zabezpieczeń technicznych Platformy. Jeżeli kontrola ujawni, że Klient lub Użytkownik dokonał zmian Platformy bez zgody Operatora Platformy, Operator Platformy może rozwiązać niniejsza Umowę (i usunąć Konto Klienta) ze skutkiem natychmiastowym.


§ 8. Funkcjonalności i interoperacyjności Platformy


W celu zapewnienia poprawnego działania Platformy, konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej, na przykład: Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, z zaleceniem, aby były to najnowsze, stabilne wersje tych przeglądarek z włączoną obsługą wyskakujących okienek popup, włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików „cookies".


§ 9. Cennik i sposób zapłaty za korzystanie z Platformy


Zgodnie z §3 ust 7 Regulaminu, po dwumiesięcznym bezpłatnym okresie korzystanie z Konta przez Klienta może podlegać opłatom, zgodnie z Cennikiem, jaki zostanie indywidualnie ustalony z tym Klientem. Wskazane poniżej czynności Klienta może zrealizować w jego imieniu każdy Użytkownik z uprawnieniami administratora.


A.   Okres Testowy


1.  Zakres funkcjonalności dostępnych w ramach poszczególnych Planów Abonamentowych opisany będzie w Cenniku, w ramach indywidualnych uzgodnień pomiędzy Stronami.

2.  Klientowi, po założeniu Konta Klienta, przysługuje przez Okres Testowy nieodpłatny, dwumiesięczny dostęp testowy w celu zapoznania się z funkcjonalnościami Platformy, oferowanymi w ramach tego planu.

3.  W trakcie trwania Okresu Testowego Strony dokonają uzgodnień celem wyboru Planu Abonamentowego, a następnie, maksymalnie w ostatnim dniu Okresu testowego, uzgodnią obowiązujący dla Klienta Cennik. W przypadku braku uzgodnienia Cennika w wyznaczonym terminie, funkcjonalności dostępne dla Klienta zostaną ograniczone do funkcjonalności zgodnych z Planem Abonamentowym „Free”, do czasu uzgodnienia Cennika.

4.  Operator Platformy dopuszcza możliwość, iż po zakończeniu bezpłatnego Okresu Testowego, Klientowi przysługiwać będzie zamiast płatnego Planu Abonamentowego bezpłatny Plan Abonamentowy, przy czym możliwość taka uzależniona jest od indywidualnych uzgodnień stron.

5.  Na Koncie Klienta zamieszczona będzie informacja o długości Okresu Testowego.


B.   Plan abonamentowy bezpłatny


1.  Klient może korzystać z nieodpłatnej wersji Platformy, określanej w Cenniku Planem Abonamentowym „Free". Klienci działający w Planie Abonamentowym „Free” mają dostęp do ograniczonych funkcjonalności platformy.

2.  Czas korzystania z Planu Abonamentowego „Free" nie jest limitowany.

3.  Korzystanie z Planu Abonamentowego „Free"jest ograniczone zgodnie z limitami wskazanymi w Cenniku.

4.  W zakresie i na zasadach uzgodnionych w Cenniku, lub każdorazowo indywidualnie z Operatorem Platformy, Klient może być uprawniony do udzielania swoim kontrahentom bezpłatnego dostępu do Platformy (sublicencji), z tym zastrzeżeniem, iż nieodpłatna sublicencja obejmuje jedynie relacje (współpracę) Klienta i danego kontrahenta w ramach Platformy i obowiązuje przez czas trwania tej współpracy. Korzystanie przez takiego kontrahenta z Platformy, poza relacją (zakresem współpracy) z Klientem, który udzielił kontrahentowi sublicencji podlegać będzie opłatom. Zakończenie współpracy Operatora Platformy z Klientem, który udzielił sublicencji kontrahentowi czy zakończenie współpracy Klienta, który udzielił sublicencji kontrahentowi z danym kontrahentem, skutkuje automatycznym odebraniem dostępu do Platformy temu kontrahentowi, chyba że Operator Platformy i ten kontrahent, na mocy odrębnego porozumienia postanowią inaczej.


C.  Plan abonamentowy płatny


1.  W trakcie trwania Okresu Testowego Operator Platformy przedstawi Klientowi propozycję Cennika z Planem Abonamentowym (płatnym, a w szczególnych przypadkach bezpłatnym). Strony następnie dokonają wspólnych uzgodnień w tym zakresie. Po zatwierdzeniu Cennika przez strony , po Okresie Testowym Klientowi naliczane będą opłaty zgodnie z ustaleniami.

2.  Klient zobowiązany jest do opłacenia kwoty Abonamentu, zgodnej z kwotą wskazaną w Cenniku, ale może być ona pomniejszona o kwotę rabatu, przysługującego ze względu na prowadzone przez Operatora Platformy lub podmioty z nim współpracujące, okazjonalnie akcje promocyjne.

3.  Rabaty przysługujące Klientowi ze względu na oddzielnie prowadzone przez Operatora Platformy lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne nie podlegają kumulacji, chyba że szczegółowe warunki akcji promocyjnych na to pozwalają.

4.  Rabat przysługujący Klientowi ze względu na prowadzone przez Operatora Platformy oraz podmioty z nim współpracujące akcje promocyjne może zostać wykorzystany przez tego Klienta poprzez wprowadzenie kodu rabatowego na formularzu rejestracji Konta Klienta.

5.  Klient, chcąc uzyskać dostęp do funkcjonalności, która nie występuje w wybranym przez niego Planie Abonamentowym, zobowiązany jest do zmiany Planu Abonamentowego – w drodze odrębnych uzgodnień z Operatorem Platformy.

6.  Klient może w dowolnym momencie zmienić Plan Abonamentowy z planu płatnego na inny plan wyłącznie w drodze odrębnych uzgodnień z Operatorem Platformy.


D.   Zmiana Planu Abonamentowego


1.  Zamawiający może w dowolnym momencie zmienić Plan Abonamentowy, z aktualnie używanego na inny Plan Abonamentowy, przy czym wymaga to indywidualnych uzgodnień z Operatorem Platformy.

2.  Zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności Konta Klienta zgodnie z Cennikiem. Ograniczenie funkcjonalności Konta Klienta skutkować może brakiem dostępu do części danych zapisanych na Koncie Klienta.

3.  Za ewentualne straty danych spowodowane zmianą Planu Abonamentowego z wyższego na niższy Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności.


E.  Płatności


1.  Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy, co oznacza, że w przypadku płatnych Planów Abonamentowych, faktura wystawiana jest za rzeczywisty okres (za rozpoczęte doby) korzystania z Konta Klienta - zgodnie z tym planem - w danym miesiącu kalendarzowym. Płatność ponawiana jest automatycznie w kolejnych miesiącach kalendarzowych.

2.  Do kwot określonych w Cenniku doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce.

3.  Rozliczenie następuje co do zasady 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu korzystania z Planu Abonamentowego. Klient może zgłosić indywidualną prośbę o zmianę tego dnia rozliczeniowego. Informacje o dniu rozliczenia oraz o wysokości kwoty do zapłaty wraz z zakresem Usługi, za którą naliczono płatność znajdują się na Koncie Klienta.

4.  Na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Operator Platformy wystawia fakturę VAT dla Klienta, ze wskazaniem danych nabywcy określonych przez Klienta w ustawieniach Konta Klienta, wyszczególniając konkretnie wykonaną Usługę oraz wskazując wielkość podatku VAT. Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 5. dnia od dnia rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5.  Klient wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur VAT wystawianych przez Operatora Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Zgoda obowiązuje od dnia zawarcia Umowy do czasu jej rozwiązania.

6.  Operator Platformy zobowiązuje się przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną w formacie PDF, udostępnionym w sposób gwarantujący autentyczność jej pochodzenia, integralności oraz czytelność treści. Drogą elektroniczną, w formacie PDF będą przesyłane również faktury VAT korygujące i duplikaty faktur VAT. Operator Platformy gwarantuje, że faktury VAT przesyłane drogą elektroniczną zawierają takie same dane jak te, które znajdują się w jego księgach rachunkowych.

7.  Operator Platformy oświadcza, że faktury VAT będą przesyłane z następującego adresu e-mail: faktura@jobsolutions.pl. Klient oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania przez Operatora Platformy faktur VAT jest adres e-mail do wysyłki e-faktur wprowadzony w ustawieniach Konta Klienta.

8.  Za dostarczenie faktury VAT, wysłanej na adres e-mailowy Klienta, uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Klienta wiadomości zawierającej fakturę.

9.  W przypadku stwierdzenia niepoprawności wskazanych przez Klienta danych nabywcy, użytych do wystawienia faktury VAT, Klient jest obowiązany przedstawić Operatorowi Platformy notę korygującą.

10.  Termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

11.  Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Operatora Platformy.

12.  W przypadku opóźnienia z zapłatę pełnej kwoty wynikającej z wymagalnej faktury VAT ze strony Klienta, Operatorowi Platformy należą się ustawowe odsetki od nieterminowych płatności.

13.  W przypadku braku płatności pełnej kwoty w ciągu 14 dni od dnia terminu zapłaty za fakturę VAT, Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta. Odblokowanie Konta Klienta nastąpi do dwóch dni roboczych od dnia uznania pełnej kwoty na rachunku bankowym Operatora Platformy.

14.  Operator Platformy zastrzega sobie prawo zmiany Cennika według następujących zasad:

a.) jeżeli opłata za dane funkcjonalności jest określona poprzez odesłanie do danego wskaźnika (np. kwota minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia za pracę w danym roku), to zmiana tego wskaźnika automatycznie prowadzi do zmiany wysokości opłaty, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli;

b.) Operator Platformy może zmienić wysokość opłat za określone funkcjonalności zawarte w Cenniku, zmiana taka wymaga jednak indywidualnego uzgodnienia z Klientem.


§10. Zmiany w Regulaminie


1.  Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

a.)  jeżeli zmiana Umowy jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa - odpowiednio w tym zakresie;

b.).  zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

c.)  wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Platformy, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

d.)  zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo, w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.

2.  Regulamin obejmujący zmiany Umowy wprowadzone zgodnie z ust. 1 powyżej zostanie udostępniony Klientom na trwałym nośniku na adres e-mail (Użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi) z 14- dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia Umowy. Doręczenie zmian w Umowie któremukolwiek z Użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi rodzi skutek doręczenia zmian Klientowi. Każdy z Użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi może wypowiedzieć Umowę.

3.  Operator Platformy zastrzega sobie prawo modyfikacji i ulepszania Platformy w dowolnym momencie, poprzez jej rozbudowę o nowe funkcjonalności i Plany abonamentowe, bądź zmianę sposobu działania lub usunięcie istniejących funkcjonalności oferowanych w danych Planach abonamentowych, a także zmianę technicznego sposobu realizacji Usługi, bez konieczności zmiany Regulaminu, chyba że zakres zmian będzie uzasadniał wdrożenie nowej wersji Regulaminu.

4.  Z uwzględnieniem ust. 1 powyżej, do zmiany Umowy prowadzić będą także następujące zmiany:

    ograniczenie przysługujących funkcjonalności Planu abonamentowego;

    zmiana Cennika (w trybie wskazanym w § 9 Regulaminu pkt 14);


§11. Zakończenie Umowy


1.   Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.

3.   Operatorowi Platformy przysługuje w okresie obowiązywania Umowy prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika działającego w jego imieniu jej postanowień, w tym Regulaminu. Strony uznają, że istotnym naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jest zwłaszcza:

a.)  uchybienie terminowi zapłaty wynagrodzenia trwające powyżej 30 dni;

b.)  naruszenie majątkowych praw autorskich do Platformy przysługujących Operatorowi;

c.)  umożliwianie dostępu do Platformy osobom nieupoważnionym.

4.  W przypadku braku aktywności na koncie Klienta przez okres 6 miesięcy (licząc od daty ostatniej zarejestrowanej na Platformie aktywności) Operator Platformy zawiesza takie konto – przesyłając jednocześnie powiadomienie o tym fakcie Klientowi, wraz z instrukcją ponownej aktywacji konta. Jeżeli po zawieszeniu konta, konto Klienta pozostaje wciąż nieaktywne przez okres kolejnych 6 miesięcy, umowa zostaje rozwiązana, a Operator Platformy usuwa konto Klienta.

5.  Wykonywanie Umowy ulega zawieszeniu, jeżeli na skutek działania Siły Wyższej Operator Platformy nie jest w stanie kontynuować świadczenia Usługi. Jeżeli działanie Siły Wyższej uniemożliwi wykonywanie Usługi objętej Umową przez okres ponad 7 dni (ważny powód), każda ze Stron ma prawo rozwiązać ją bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy, Zamawiający może korzystać z Konta Klienta w oparciu o poprzednią opłatę, przez okres przedłużony o okres przestoju w dostępie do Platformy, spowodowany działaniem Siły Wyższej, wynoszący ponad 7 dni.

6.  W przypadku rozwiązania Umowy Operator Platformy w terminie najpóźniej 7 dni od dnia rozwiązania Umowy, przekaże Klientowi wszelkie dane zgromadzone w trakcie trwania Umowy. Dane zgromadzone na Platformie zostaną przeniesione na trwały nośnik zabezpieczony hasłem i przekazane Klientowi.

7.  Wszelkie dane zgromadzone przez Klienta na serwerach Operatora Platformy w trakcie trwania Umowy zostaną trwale usunięte przez Operatora Platformy w terminie 20 dni od dnia rozwiązania Umowy, chyba że Klient poleci mu to uczynić wcześniej.


§12. Pomoc techniczna


1.  Operator Platformy w ramach Umowy udostępnia Klientowi pomoc techniczną dotyczącą Platformy w dni robocze, w godzinach 8-16.

2.  Czas reakcji Operatora Platformy na zgłoszone przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu Platformy wynosi 24 godziny robocze.

3.  Operator Platformy zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wykryte błędy w kolejności ich wagi. Przez usuwanie błędów niezwłocznie Strony rozumieją usunięcie przez Operatora Platformy:

a.)   błędów krytycznych do 16 godzin roboczych od zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Platformy przez Użytkownika. Błąd krytyczny oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Platformy, zarówno z powodu uszkodzenia elementów sprzętowych, oprogramowania, jak również uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych oraz zawartości baz danych, a w szczególności dokonywanie bieżącej obsługi zarządzania tożsamościami użytkowników;

b.)   błędów zwykłych do 24 godzin roboczych od zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Platformy przez Użytkownika. Błąd zwykły oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem, w tym samym elemencie Platformy (w urządzeniach lub oprogramowaniu), prowadzące w każdym przypadku do otrzymania błędnych lub niepełnych wyników działania. Pomimo, iż Platforma nadal funkcjonuje, to usunięcie błędu wymaga ingerencji Operatora Platformy.

4.  W przypadku niemożliwości usunięcia błędu przez Operatora Platformy w terminach wskazanych w ust. 3 powyżej. Operator Platformy poinformuje o tym Użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi, uzasadniając niemożliwość usunięcia wraz z podaniem możliwego terminu usunięcia błędu.

5.  Operator Platformy ma prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usługi, związanej z wprowadzaniem zmian technicznych w Platformie (dalej "Przerwa Techniczna"). Jednorazowa Przerwa Techniczna nie może przekraczać 24 godzin. Operator Platformy dołoży najwyższej staranności, aby Przerwy Techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

6.  W przypadku niedostępności Platformy przekraczającej 24 godziny w Okresie Rozliczeniowym, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obniżenia Abonamentu odpowiednio do czasu niedostępności Platformy w tym Okresie rozliczeniowym.


§13. Odpowiedzialność


1.  Operator Platformy ponosi odpowiedzialność za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na zasadzie winy, z zastrzeżeniem art. 473 par. 2 kodeksu cywilnego, do granic uzyskanego wynagrodzenia (maksymalnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Operator Platformy nie ponosi konsekwencji związanych z wystąpieniem m.in. Siły Wyższej.

2.  Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za usterki na Platformie oraz ich skutki powstałe wskutek m.in.:

a.)  korzystania z Platformy przez Klienta lub Użytkownika działającego w jego imieniu niezgodnie z przeznaczeniem;

b.)  korzystania z Platformy przez Klienta lub Użytkownika działającego w jego imieniu niezgodnie z instrukcją obsługi;

c.)  awarii technicznych, powstałych z przyczyn leżących poza kontrolą Operatora Platformy;

d.)  braku weryfikacji poprawności danych zamieszczonych na Koncie Klienta.

3.  Operator Platformy na bieżąco aktualizuje informacje zawarte na Platformie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na Platformie przez Klienta lub Użytkownika działającego w jego imieniu.

4.  Klient oraz Użytkownik zobowiązani są do nieudostępniania loginu i hasła dostępu do Platformy innym osobom i instytucjom. Klient ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione przez nich udostępnienie loginu i hasła dostępu do Platformy oraz za wynikłe stąd szkody poniesione przez Operatora Platformy. Są też odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone Operatorowi Platformy lub osobom trzecim na skutek takich działań lub zaniechań.

5.  Użytkownik, korzystając z Usługi, nie może umieszczać na Platformie treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, podejmować działań zmierzających do utrudnienia lub zakłócenia funkcjonowania Platformy lub niszczenia, usuwania, uszkadzania lub utrudniania dostępu do Kont Klienta osób trzecich.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator Platformy informuje, że wszelkie przesyłane treści lub wszelkie czynności dokonane na Koncie Klienta przez osoby trzecie, uzyskujące dostęp do Konta Klienta za pomocą hasła Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.

7.  Użytkownik zobowiązuje si do używania Platformy w sposób nienaruszający dobrych obyczajów i przepisów prawa.

8.  Klient zapewnia, że Użytkownicy, których Profile Użytkownika zostały utworzone w ramach Konta Klienta, będą przestrzegać postanowień Umowy. W przypadku ich naruszenia przez Użytkownika Klient odpowiada za te działania Użytkownika jak za działania własne.

9.  Klient, jako Administrator danych, w pełni odpowiada za udokumentowanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych powierzanych Operatorowi Platformy w celu świadczenia Usługi (zob. szerzej - Załącznik nr 1 do Regulaminu).

10.  W przypadku otrzymania informacji o bezprawnym użyciu danych. Operator Platformy ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy Usługi Elektroniczne, do zablokowania dostępu do danych Klienta lub Użytkownika. W takim przypadku. Klient lub Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wprowadzeniu blokady Konta Klienta.

11.  Odpowiedzialność Operatora Platformy względem Pracownika i Klienta, z tytułu prawidłowego naliczenia, wypłacenia, rozliczenia wynagrodzenia (w tym rozliczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia) w ramach „myJobel Cash”, jak również z tytułu ewentualnych opłat za realizacje przelewów, wprowadzonych przez Klienta za korzystanie przez Pracownika z tej funkcjonalności jest wyłączona.


§14. Poufność


1.  W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej rozwiązaniu. Strony zobowiązują się do nieujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących warunków niniejszej Umowy (innych niż zawarte publicznie na Platformie) oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie drugiej ze Stron, jak również o jej pracownikach, współpracownikach (zatrudnionych na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego) i klientach, a także informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy i jej treścią, które Strony nabyły w związku z realizacją Umowy oraz w trakcie negocjacji jej warunków, z wyłączeniem informacji lub danych, które:

a.)  zostaną ujawnione przez jedną ze Stron po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony;

b.)  muszą zostać ujawnione ze względu na obowiązek nałożony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym RODO), z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

- dalej "Informacje Poufne".

2.  Jako Informacje Poufne Operator Platformy określa również wszelkie niepubliczne informacje lub dane techniczne, technologiczne, organizacyjne i prawne, związane z funkcjonowaniem Platformy, a także wszelkie podlegające ochronie prawnej dane osobowe, otrzymane od drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz niezależnie od tego, czy i w jaki sposób informacje te zostały utrwalone.

3.  W odniesieniu do Informacji Poufnych, Strony zobowiązują się w szczególności, że:

a.)  zachowają Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy i nie będą wykorzystywać Informacji Poufnych w sposób niezgodny z Prawidłowym Korzystaniem z nich, tj. wyłącznie w celu, w jakim określona informacja została przekazana lub udostępniona, w związku z realizacją niniejszej Umowy (dalej Prawidłowe Korzystanie");

b.)  będą wykorzystywać takie Informacje Poufne tylko dla celów Prawidłowego Korzystania;

c.)  nie udostępnią lub nie przekażą Informacji Poufnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Przekazującej;

d.)  udostępnią takie Informacje Poufne tylko takim swoim pracownikom, którym takie Informacje Poufne są potrzebne dla celów Prawidłowego Korzystania i którzy podpisali zobowiązanie do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w każdym jednak wypadku Strona Otrzymująca ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie Informacji Poufnych przez swoich pracowników w sposób niezgodny z tym, który stanowi Prawidłowe Korzystanie.

4.  Strony zachowają poufność Informacji Poufnych, co najmniej z takim samym stopniem ostrożności, jaki zachowują w przypadku ochrony swoich własnych informacji o podobnym charakterze, w każdym wypadku z zachowaniem co najmniej należytej staranności.

5.  W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi Informację Poufną dotyczącą drugiej ze Stron, zainteresowany zobowiązany jest zwrócić się do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości i do powstrzymania się od jej ujawnienia do czasu uzyskania zgody drugiej Strony. Obowiązek zachowania tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy obowiązku ujawniania tych Informacji, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Strona ujawniająca Informacje Poufne zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony oraz do ujawnienia Informacji Poufnych tylko w niezbędnym zakresie.

6.  Każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych były zgodne z wymogami Ogólne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


§15. Postanowienia końcowe


1.  Zmiany adresu Stron, danych kontaktowych, wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów, a następują poprzez zmiany ustawień na Platformie (Operator Platformy może aktualizować swoje dane kontaktowe w Witrynie).

2.  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3.  Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Operatora Platformy. Właściwe jest prawo polskie.

4.  Wszelkie zawiadomienia, wezwania i oświadczenia składane pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy, bądź dochodzeniem roszczeń związanych z Umową, o ile w Umowie nie wskazano inaczej, sporządzane i przekazywane będą drogą elektroniczną:

a.)  na adres e-mail Operatora Platformy: kontakt@jobel.pro;

b.)  na adres e-mail Użytkowników Klienta z uprawnieniami administracyjnymi.

Gdyby przepisy prawa wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności to korespondencja będzie prowadzona na adres Operatora Platformy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu oraz adres Klienta wskazany w ust. 4b powyżej. Klienci przesyłający pomiędzy sobą korespondencje sami definiują sposób komunikacji.

5.  W razie zmiany adresu Klient zobowiązuje się zaktualizować swoje dane na Koncie Klienta.

6.  Wszystkie Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

7.  W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego.


Załącznik nr 1 do Regulaminu


Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych


zawarta pomiędzy:


Klientem w rozumieniu Regulaminu,

zwanym dalej Administratorem"


Operatorem Platformy w rozumieniu Regulaminu, tj.:


Jobel.pro Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 14/2.7, 30-526 Kraków, numer KRS 0000920182 rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 389885787, NIP: 9452247554, kapitał zakładowy spółki: 100.000 PLN, w imieniu i na rzecz której działa:


Prezes Zarządu - Leszek Zieliński

zwanym dalej Przetwarzającym",


zwanymi dalej jako Strona", a łącznie jako Strony".


§ 1. Definicje


Dla potrzeb Umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:


1.  Dane Osobowe - dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2.  Przetwarzanie Danych Osobowych - wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.  Umowa - niniejsza umowa.

4.  Umowa Główna - umowa zawierana w oparciu o Regulamin, którego Umowa stanowi integralną część.

5.  Rozporządzenie 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

6.  Procesor - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.


§ 2. Oświadczenia stron


Strony oświadczają, co następuje:


1.  Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679, w związku z zawarciem Umowy Głównej.

2.  Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia 2016/679, tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

3.  Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) Rozporządzenia 2016/679 w ramach Umowy, co oznacza, że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.


§ 3. Przedmiot i czas trwania przetwarzania


1.  Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i Umową.

2.  Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.


§ 4. Cel i podstawowe zasady przetwarzania


1.   Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie i w Umowie Głównej. Przetwarzanie będzie miało charakter systematyczny przez okres wykonywania Umowy Głównej. Powierzenie obejmuje także cel w postaci realizacji praw podmiotów, których dane są przetwarzane, zgodnie z § 6 Umowy (poniżej). Nie jest celem funkcjonowania Platformy profilowanie, a Przetwarzający nie będzie wykorzystywał powierzonych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

2.   Celem powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie Umowy Głównej, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji osób pracujących lub wykonujących pracę na rzecz Administratora, niezależnie od formy ich zatrudnienia.

3.   Kategorie osób, których dane dotyczą to osoby, których dane zostały zamieszczone przez Administratora na Koncie Klienta oraz uzyskane poprzez Platformę od innego Klienta, tj.: pracownicy /zleceniobiorcy/osoby współpracujące zatrudnione przez Administratora lub świadczące pracę na rzecz Administratora, kandydaci na pracowników/zleceniobiorców/osoby współpracujące Administratora, pracownicy/zleceniobiorcy/osoby współpracujące Administratora będące Użytkownikami Platformy (bez Użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi).

4.   Rodzaje danych osobowych dotyczące pracowników/zleceniobiorców/osób współpracujących i kandydatów na pracowników/zleceniobiorców/osoby współpracujące: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer NIP, numer paszportu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail oraz inne dane tych osób (np. status ZUS), które Administrator zamieści na Koncie Klienta lub uzyska poprzez Platformę od innego Klienta, w zależności od używanych przez Administratora funkcjonalności Platformy (m.in. dane dotyczące zatrudnienia). Ponadto w przypadku pracowników, dane przetwarzane w oparciu o obowiązek wynikający z przepisów prawa, w tym także szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia). Powierzenie obejmuje także przekazanie do Jobel.pro (jako niezależnego administratora w zakresie Konta Pracownika) danych koniecznych do przeprowadzenia autoryzacji aplikacji Konta pracownika (numer PESEL, numer NIP, numer paszportu) na wniosek Pracownika, który otrzymał zaproszenie do niej od Administratora.

5.   Rodzaje danych osobowych użytkowników Platformy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w tym dane użytkowników, którym dostęp do Platformy nadał samodzielnie Administrator.

6.   Przy przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w Umowie, w tym wskazówek i instrukcji przekazywanych przez Administratora oraz w Rozporządzeniu 2016/679.

7.   Zakres powierzanych danych wskazany w ust. 4 powyżej definiuje Administrator na poziomie Platformy.


§ 5. Szczegółowe zasady powierzenia przetwarzania


1.   Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający podejmuje środki zabezpieczające Dane osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:

a.) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

    pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

    zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

    zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

    regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Spełnienie obowiązków, o których mowa powyżej, może nastąpić między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia 2016/679 lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42 Rozporządzenia 2016/679. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa powyżej. Administrator może udzielać Przetwarzającemu instrukcji co do sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania. W razie stwierdzenia, że stosowane środki techniczne i organizacyjne mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń. Przetwarzający poinformuje o tym Administratora i w porozumieniu z Administratorem dostosuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający powinien uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem.

b.)  zapewnia by każda osoba fizyczna, działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, w tym według jego wskazówek i instrukcji, w celach i zakresie przewidzianym w Umowie;

c.)  prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, który Przetwarzający udostępni niezwłocznie Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2016/679.

2. Przetwarzający zapewni, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. Przetwarzający zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osoby przeszkolone z zakresu przepisów prawa o ochronie danych osobowych i odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie oraz posiadających stosowne upoważnienie zawierające m.in. zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.


6. Dalsze obowiązki Przetwarzającego


1.  Przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi niezwłocznie informacje dotyczące przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych, jeżeli jest to możliwe, nie później niż 24 godziny od wystąpienia zdarzenia, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych, według sposobu kontaktu lub przesyłania zawiadomień oznaczonego w Umowie Głównej. Zgłoszenie musi spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w art. 33 Rozporządzenia 2016/679. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych Procesor podejmie niezwłocznie odpowiednie środki zaradcze (lub w razie potrzeby zobowiąże Podprocesora do podjęcia odpowiednich środków zaradczych). Procesor będzie w pełni współpracować z Administratorem w celu opracowania i realizacji planu reagowania na przypadki naruszenia ochrony Danych Osobowych.

2.  W sytuacji, gdy Administrator zobowiązany będzie przepisami do zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych Organowi Nadzorczemu (w rozumieniu art. 4 pkt 21 Rozporządzenia 2016/679) albo innemu uprawnionemu organowi lub do udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub zawiadomienia o naruszeniu ochrony Danych Osobowych osoby, której te dane dotyczą (podmiot danych) lub wykonania innych obowiązków wynikających z uprawnień podmiotu danych określonych przepisami prawa. Przetwarzający zobowiązany będzie udzielić Administratorowi informacji oraz wszelkiej pomocy w tym zakresie. W sytuacji, gdy Administrator zobowiązany będzie (w szczególności w razie kontroli przeprowadzonej przez uprawniony Organ Nadzorczy lub w celu spełnienia obowiązków wynikających z uprawnień podmiotu danych) do wykazania, że spełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia 2016/679 Przetwarzający zobowiązany będzie udostępnić Administratorowi wszelkie niezbędne informacje oraz udzielić niezbędnej pomocy w celu wykazania spełnienia tych obowiązków.

3.  Biorąc pod uwagę charakter świadczonej usługi Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679. Przetwarzający będzie pomagał niezwłocznie realizować żądania przekazane przez Administratora według sposobu kontaktu lub przesyłania zawiadomień oznaczonego w Umowie Głównej. Współpraca Przetwarzającego z Administratorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, powinna odbywać się w formie i zakresie umożliwiającym realizację tych obowiązków przez Administratora. Weryfikacja tożsamości, przyjęcie żądania i przekazanie odpowiedzi oraz inne obowiązki wynikające z art. 12 Rozporządzenia 2016/679 realizowane będą samodzielnie po stronie Administratora. Realizacja obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są przetwarzane Administrator realizuje samodzielnie (art. 13-14 Rozporządzenia 2016/679) poprzez funkcjonalności Platformy, jeżeli zdecyduje się z korzystać z tych funkcjonalności w oparciu o Cennik.

4.  Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną Danych Osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679.

5.  Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, poinformowania Administratora (według sposobu kontaktu lub przesyłania zawiadomień oznaczonego w Umowie Głównej) o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym kontroli zgodności Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub u podwykonawcy, wydanych przez uprawniony organ decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez Przetwarzającego lub podwykonawcę przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących danych, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

6.  Przetwarzający niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Przetwarzającego lub podwykonawcę, jeżeli jest to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadamia Administratora o każdym żądaniu osób, których dane dotyczą, zgłoszonym do Przetwarzającego lub podwykonawcy, tj. prawa do sprostowania, prawa dostępu, prawa ograniczenia przetwarzania, prawa usunięcia danych, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, przy czym Przetwarzający nie będzie odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej, wyraźnej instrukcji lub polecenia Administratora.

7.  Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

8.  Przetwarzający jest zobowiązany do przetwarzania danych zgodnie z dokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora i wdrażać je niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania. Jeżeli w ocenie Przetwarzającego termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien on poinformować o tym Administratora; w takim przypadku. Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia polecenia lub instrukcji.


§ 7. Pod powierzenie przetwarzania


1.  Przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (subprocesora).

2.  Administrator wyraża zgodę na podpowierzenie przetwarzania powierzonych Danych Osobowych następującym podmiotom:

    Amazon Web Service (region Europa) - dostawcy usług hostingowych oraz operatorowi poczty elektronicznej i jego podwykonawcom działającym na terytorium UE;

    Microsoft - dostawcy hostingu poczty e-mail i jego podwykonawcom działającym na terytorium UE.

3.  Jeżeli Przetwarzający zamierza podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych podwykonawcom, to musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych i czasie trwania podpowierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia. Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.

4.  W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania co najmniej tych samych obowiązków, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego.

5.  Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.

6.  Jeżeli podwykonawcy (subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków Ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych subprocesorów spoczywa na Przetwarzającym.


§ 8. Audyt Przetwarzającego


1.  Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania Danych Osobowych wynikających z Rozporządzenia 2016/679 oraz Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych. Administrator poinformuje o planowanym audycie, co najmniej na 3 dni wcześniej, według sposobu kontaktu lub przesyłania zawiadomień oznaczonego w Umowie Głównej. Koszty audytu ponosi Administrator, w szczególności koszty zlecenia czynności profesjonalnemu audytorowi. Przetwarzający ponosi koszt umożliwienia przeprowadzenia audytu.

2.  Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie, upoważnione przez Administratora.

3.  Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego, wydane jemu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych.


§ 9. Odpowiedzialność stron


1.  Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (subprocesora) lub osób upoważnionych przez Przetwarzającego do przetwarzania Danych Osobowych, jak za własne działania i zaniechania.

2.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy Administrator poniesie jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe (w szczególności związane z koniecznością zapłaty kary administracyjnej, zadośćuczynienia, odszkodowania) w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego niezgodnym z przepisami prawa. Przetwarzający zobowiązany będzie do ich pokrycia w pełnej wysokości, chyba że w żaden sposób nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.


§10. Transfer danych


Przekazywanie Danych Osobowych przez Przetwarzającego do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych następuje wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń, przekazanych przez Administratora i zawsze odbywa się zgodnie z rozdziałem V Rozporządzenia 2016/679. W przypadku, gdy przekazanie Danych Osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, do którego wykonania Przetwarzający nie został poinstruowany przez Administratora, jest wymagane na mocy prawa UE lub państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający, Przetwarzający informuje Administratora o tym wymogu prawnym, zanim dojdzie do przetworzenia, chyba że prawo to zakazuje takiego informowania z ważnych względów związanych z interesem publicznym.


§11. Zakończenie powierzenia przetwarzania


1.  Powierzane Dane Osobowe będą przetwarzane przy wykorzystaniu systemu informatycznego Przetwarzającego przez okres trwania Umowy Głównej, chyba że Administrator poleci Przetwarzającemu zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych lub części Danych Osobowych przed upływem tego okresu. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem (zakończenie Umowy Głównej) Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać Przetwarzania Danych Osobowych i usunąć ze swoich zbiorów i systemów informatycznych wszelkie Dane Osobowe i ich istniejące kopie (chyba że prawo UE lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.  W przypadku zakończenia Umowy Głównej Przetwarzający w terminie najpóźniej 7 dni od dnia uzyskania wniosku Administratora przekaże Administratorowi wskazane dane zgromadzone w trakcie trwania umowy na trwałym nośniku, zabezpieczonym hasłem.

3.  Przetwarzający dokona usunięcia Danych Osobowych w terminie 20 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej w zakresie całości lub części Danych Osobowych. Administratorowi przysługuje uprawnienie do żądania wstrzymania przetwarzania powierzonych danych przez Przetwarzającego ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy Przetwarzający przetwarza dane w sposób niezgodny z Umową i/lub nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli.

4.  Przez usunięcie Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozumieć należy zniszczenie Danych Osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą (anonimizacja).

5.  Usunięcie danych należy udokumentować pisemnym oświadczeniem podpisanym przez osoby uprawnione przez Przetwarzającego. Przetwarzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi oświadczenia o usunięciu Danych Osobowych w terminie 30 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Administratora lub od dnia rozwiązania Umowy Głównej.

6.  Rozwiązanie Umowy Głównej w każdym czasie i trybie przez którąkolwiek ze Stron skutkuje wygaśnięciem niniejszej Umowy.

7.  Administrator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

a.)  organ nadzorczy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych powierzonych przez Administratora;

b.)  Administrator, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 8 Umowy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad Przetwarzania Danych Osobowych w stosunku do danych powierzonych przez Administratora i bezskutecznie upłynął 28-dniowy termin na usunięcie naruszeń;

c.)  Przetwarzający wykorzystywał Dane Osobowe niezgodnie z Umową lub z przepisami prawa, niewłaściwie przetwarzał powierzone Dane Osobowe, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu ich przetwarzania lub powierzył przetwarzanie Danych Osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.